Курсовые работы
 

Податкова політика держави

ПЛАН
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА, ЇЇ СУТНІСТЬ ТА КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ
1.1. СУТНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ
1.2. КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
РОЗДІЛ 2. ПОДАТКОВА СИСТЕМА ЇЇ ОСНОВНІ ВИМОГИ ТА ОСНОВИ ПОБУДОВИ
2.1. ПОНЯТТЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ І ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО НЕЇ
2.2. НАУКОВІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
2.3. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ І ПРИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ ОПОДАТКУВАННЯ НА ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РІСТ В КРАЇНІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Вступ
Для існування держави потрібні відповідні фінансові ресурси, які акумулюються в бюджетних і позабюджетних централізованих фондах. В ринкових умовах господарювання податкова форма такої централізації стає провідною. Економічні відносини, пов'язані з податками, в тій чи іншій мірі торкаються всього населення країни, тому теоретичні і практичні аспекти побудови податкової системи цікавлять не лише спеціалістів (економістів, юристів, керівників всіх рівнів, підприємців тощо), але і громадян країни.
Система оподаткування України почала формуватись з 1991 року. Попри незмінність основоположних принципів побудови цієї системи, закладених в Законі України "Про систему оподаткування", деякі її елементи постійно змінюються: вносяться доповнення, уточнення, поправки.
Історія розвитку оподаткування свідчить, що податки можуть бути не тільки джерелом поповнення бюджетів, але і інструментом регулювання тих чи інших соціально-економічних процесів. Свідоме використання податків для досягнення відповідних цілей проходить в рамках податкової політики.
Податкова політика - це діяльність держави у сфері встановлення, правового регламентування та організації справляння податків і податкових платежів у централізовані фонди грошових ресурсів держави. Формуючи свою податкову політику, держава шляхом збільшення або скорочення державної маси податкових надходжень, зміни форм оподаткування та податкових ставок, тарифів, звільнення від оподаткування окремих галузей виробництва, територій, груп населення може сприяти зростанню чи спаданню господарської активності, створенню сприятливої кон'юнктури на ринку, умов для розвитку пріоритетних галузей економіки, реалізації збалансованої соціальної політики. Використовуючи ті чи інші податкові пільги, держава регулює пропорції в економічній структурі виробництва й обміну, пропорції у розвитку продуктивних сил. Організація оподаткування справляє значний вплив на реалізацію суспільного продукту, темпи нагромадження капіталу і технічного оновлення виробничого потенціалу держави.
Актуальність теми дослідження. Податкова політика держави є невід'ємною складовою фінансової політики. Вона не має самостійного характеру, оскільки податки, як інструмент впливу на економіку, застосовується в комплексі з іншими методами її регулювання. Система оподаткування - частина загальної податкової політики держави. Подальший розвиток України значною мірою залежить від ефективності фінансової стратегії. Податкова політика розробляється на різних рівнях управління - від державного управління до управління підприємством, фірмою.
Мета і задачі дослідження. Метою даного дослідження є створення на базі вітчизняного досвіду та досвіду країн світу, теоретико-методологічної концепції правового регулювання і здійснення повної характеристики податкової системи України. Для досягнення мети необхідно вирішити такі питання:
- проаналізувати існуючі в науковий літературі погляди щодо сутності податкової політики держави;
- дослідити історико-правові та наукові засади існуючої в Україні податкової системи;
- визначити критерій формування податкової політики в правовій державі;
- визначити наукові основи побудови податкової системи;
- дослідити принципи побудови і призначення системи оподаткування;
- розглянути вплив оподаткування на інвестиції та економічний ріст в країні.
Огляд літератури.
Податки в умовах переходу до ринкової економіки повинні використовуватися не тільки як джерело одержання доходів бюджету, а й як важливий інструмент фінансового регулювання економіки. В цих умовах особливої актуальності набувають дослідження концептуальних засад природи податку як соціально-економічної категорії.
Ґрунтовні дослідження функціонального призначення податків, прояву їх впливу на всі сфери економічного та соціального життя тісно пов'язані з іменами видатних фінансистів минулих століть і сучасності: найперше представників італійської (Маффео Пантелеоні, Уго Мадзолію, Джованні Монтемартіні, Енріко Бароне, Франческо Нітті) та шведської (Кнут Віксель, Ерік Ліндаль) шкіл фінансової науки, а також видатних теоретиків оподаткування Адольфа Вагнера (Німеччина), І.М.Озерова, Й.М.Кулішера, М.І. Тургенєва (Росія), Джона М.Кейнса (Великобританія), лауреатів Нобелівської премії Поля Самуельсона і Джеймса Б'юкенена, їхніх менш титулованих, але всесвітньо відомих співвітчизників Ричарда Масгрейва й Артура Лаффера (США) тощо. Їх спільний науковий доробок заклав концептуальні основи і став провісником сучасної фіскальної теорії.
Об'єктом дослідження курсової роботи є податкова політика і податкова система держави.
Предметом дослідження є зміст і сутність податкової політики держави.
Наукова новизна. В курсовій роботі комплексно досліджується податкова політика держави. Започатковано обґрунтування теоретичних і методологічних основ побудови податкової системи та її роль в суспільстві. В результаті роботи над темою зроблені ряд узагальнень, висновків та пропозицій, які відзначаються певною новизною і дають підстави сформулювати положення.
Теоретичні та практичні значення, полягає у тому, що положення, які сформульовані підвищують рівень наукових знань у сфері податкової політики і податкової системи та ролі податків в житті суспільства.
Методологічною основою дослідження є сучасні методи пізнання як загальнонаукові, так і спеціальні: діалектико-матеріалістичний, системний, соціологічний, історичний, порівняльно-правовий, структурно-функціональний, статистичний, методи моделювання, прогнозування. Застосування цих методів дослідження дало можливість всебічно розглянути питання виникнення і розвитку податкової системи України та сутності податкової політики держави.
Структура курсової роботи складається з вступу, трьох розділів, висновки та списку використаних джерел.

Основний текст відсутній


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30.1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30.
2. Закон України "Про державну податкову службу в Україні" від 04.12.1990 р. №509-ХП зі змінами та доповненнями.
3. Азаров М.Я., Кольга В.Д., Онищенко В.А. Все про податки: Довідник / Під ред. М.Я. Азарова. - К.: Експерт-Про, 2000. - 492 с.
4. Бондаренко О.Г., Баранцев П.П, Ринок нерухомості. Оподаткування. Обов'язкові збори та платежі. Адміністративна та кримінальна відповідальність. - Луганськ: "Промдрук" ДСД "Лугань", 2000. - 256 с.
5. Вакуліч І.П. Податкове адміністрування та ефективність податкової системи // Фінанси України. - 2003. - №2. - С. 248.
6. Василевська Г.В. Податкова політика у регулюванні економічного зростання// Фінанси України. - 2003. - №2. - С. 39-43.
7. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. - К.: НІОС, 2001. - 416 с.
8. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навчальний посібник. - К.: Товариство "Знання", КОО, 1998. - 273 с.
9. Гега П.Т. Правовий режим оподаткування в Україні. - К.: Юніком, 1997. -144 с.
10. Гридчина М.В., Вдовиченко Н.И., Канина А.В. Налоговая система Украины: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2000. - 128 с.
11. Д'яконова 1.1. Податки та податкова політика України. - К.: Наукова думка, 1997. - 122 с.
12. Іванов Ю.Б. Альтернативні системи оподаткування. Монографія. - Харьків: ХДЕУ, Торнадо, 2003. - 517 с.
13. Крисоватий А.І., Десятник О.М. Податкова система: Навчальний посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 331 с.
14. Крисоватий А.І. Оподаткування і ринок: умови та можливості поєднання. - Тернопіль: Видавництво Карп'юка, 2000. - 246 с.
15. Крисоватий А.І. Теоретичні засади податку як соціально-економічної категорії // Фінанси України. - 2003. - 250 с.
16. Козак Ю.Г., Сліпа В.М. та ін. Міжнародне оподаткування: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 550 с.
17. Куцин М.А. та ін. Сучасна теорія та практика оподаткування. - X.: Прапор, 2001. - 512 с.
18. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник. - К.: Знання, 1999.
19. Мельник Д.Ю. Налоговый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 352 с.
20. Миляков Н.В. Налоги и налогообложение. Курс лекций. - М.: Инфра-М, 1999. - 348 с.
21. Опарін В. М. Фінанси: Навч. посібник. - К.: КНЕУ. - 2001.
22. Податкова система України / За ред. В.М. Федосова.-К.: Либідь, 1994. - 464 с.
23. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. - К: Центр навчальної літератури, 2004. - 312с. .
24. Федосов В., Опарін В., Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями. - К. -2002.
25. Федосов В.М., Опарін В.М., ГГятаченко Г.О. та ін. Податкова система України. Підручник / За ред. Федосова В. М. - К.: Либідь, - 1994.
26. Фінанси: вишкіл студії: Навч. посібник / За ред. Юрія С.І. -Тернопіль: - "Карт-бланш". - 2002.
27. Філімоненко О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. - К.: МАУП, 2003. - 288с.

Завантажити повний текст роботи


Написать администратору
Главная | Свободный доступ | Курсовые | Шаблоны сайтов
© 2010 Все права защищены